home | kontakt | pomoc | mapa strony
lima hurtownia papierosow lima lima lima lima
LIMA hurtownia papierosów
lima

Informacja o realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 Niniejsza Informacja o realizowanej Strategii Podatkowej stanowi realizację obowiązku nałożonego na określonych podatników podatku dochodowego oraz osób prawnych od 2021 roku, wynikającego z art. 27c ustawy z dnia 15-02-1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych( Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późniejszymi zmianami) A. INFORMACJE OGÓLNE O LIMA S.A. LIMA SA (LIMA, Spółka) została utworzona 18.09.2000 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 19.08.2005 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu Spółki w spółkę akcyjną. Głównym przedmiotem działalności LIMA jest hurtowa dystrybucja wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z). Hurtownie prowadzą sprzedaż stacjonarną i aktywną poprzez przedstawicieli handlowych. Oferta hurtowa LIMA kierowana jest głównie do punktów sprzedaży detalicznej. W asortymencie sprzedawanych towarów dominują papierosy. Uzupełnienie oferty stanowią inne towary, m.in.: • karty telefoniczne operatorów sieci komórkowych, • tytoń paczkowany, • zapalniczki i zapałki, • akcesoria tytoniowe (np.: gilzy, maszynki do gilzy, bibułki), • artykuły spożywcze (np.: gumy do żucia, kawa, herbata), • artykuły higieniczne, • e-papierosy oraz akcesoria do nich. Od 2005 roku LIMA prowadzi działalność na rynku detalicznym. W sklepach sprzedawane są towary znajdujące się w ofercie hurtowej Spółki oraz alkohole. Oprócz działalności podstawowej, LIMA świadczy usługi marketingowe dla zakładów tytoniowych, które ze względu na ograniczenia prawne, mogą promować produkowane przez siebie marki papierosów jedynie za pośrednictwem informacji umieszczonych w punktach sprzedaży. LIMA prowadzi sprzedaż towarów za pomocą hurtowni oraz sklepów detalicznych we własnym zakresie oraz na podstawie umów agencyjnych. B. REALIZACJA STRATEGII PODATKOWEJ W ROKU PODATKOWYM 01.01.2020 R. – 31.12.2020 R. 1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie. LIMA S.A., mając świadomość, że opłacanie podatków należy do jej obowiązków, zapewnia skuteczną i adekwatną do wymogów kontrolę organizacji pod kątem spełniania wymogów obowiązku podatkowego. Działania prowadzone przez LIMA S.A. w tym zakresie realizowane są z zachowaniem należytej staranności przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą oraz profesjonalne biuro rachunkowe. Obejmują one swoim działaniem między innymi: i. wdrożenie procedur w zakresie zarządzania procesem kalkulacji podatków oraz składania wymaganych prawem sprawozdań, informacji i deklaracji podatkowych ii. stałe monitorowanie zmian w regulacjach prawa podatkowego i praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów iii. weryfikowanie kontrahentów i partnerów biznesowych, w szczególności pod kątem miejsca siedziby oraz rodzaju prowadzonej działalności iv. wdrożenie procedur: zawierania umów handlowych oraz obiegu dokumentów handlowych. 2. Informacje o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Spółka nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej. 3. Informacja odnośnie do realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski, wraz z informacją o przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych (art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej), z podziałem na podatki, których dotyczą: Głównymi podatkami w zakresie których LIMA realizowała obowiązki w 2020 roku były: 1. podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 2. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) - płatnik 3. podatek od towarów i usług (VAT) 4. podatek od nieruchomości 5. podatek rolny W 2020 roku LIMA S.A. nie zidentyfikowała żadnych schematów podatkowych, w związku z czym nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej żadnych informacji o schematach podatkowych 4. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi W 2020 roku LIMA dokonała jednej transakcji z podmiotami powiązanymi, która dotyczyła użytkowania nieprawidłowego. 5. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez LIMA S.A. działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych. W 2020 roku LIMA S.A. nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych 6. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: • ogólnej interpretacji podatkowej, • interpretacji przepisów prawa podatkowego, • wiążącej informacji stawkowej (o której mowa w art. 42a ustawy o VAT), • wiążącej informacji akcyzowej; W 2020 roku LIMA S.A. nie złożyła żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej oraz wiążącej informacji akcyzowej. 7. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową W 2020 roku Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. .

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2013

Strone odwiedzilo: 1532405 osób.

COPYRIGHTS LIMA S.A. | AUTOR: PRZEM.NET