home | kontakt | pomoc | mapa strony
lima hurtownia papierosow lima lima lima lima
LIMA hurtownia papierosów
lima

UWAGA!
ISTOTNE INFORMACJE:

Przed uzyskaniem dostępu do zamieszczonych poniżej dokumentów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Przedstawione poniżej zastrzeżenie prawne dotyczy Prospektu dostępnego na stronie internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią zastrzeżenia przed otwarciem, przeczytaniem lub uczynieniem innego użytku z dokumentu Prospektu. Uzyskanie przez Państwa dostępu do treści Prospektu jest równoznaczne z zobowiązaniem się przez Państwa do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone, o czym zostaną Państwo poinformowani, jeżeli uzyskają Państwo dostęp do treści Prospektu.

Dostęp do załączonego dokumentu uzyskują Państwo na podstawie potwierdzonego przez Państwa oświadczenia, że nie są Państwo osobą, której zgodnie z prawem nie wolno udostępnić Prospektu ani zapraszać do uczestnictwa w przeprowadzanej stosownie do obowiązujących przepisów prawa ofercie.

Prospekt udostępniany jest w formie elektronicznej. Elektroniczna wersja prospektu emisyjnego opublikowana została na podstawie art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.).

Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez internet, mogą w wyniku różnych zakłóceń ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania, w związku z czym ani Wprowadzający, ani Emitent ani członkowie ich organów, pracownicy, przedstawiciele oraz doradcy, ani ich odpowiednie podmioty stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności powodowane ww. zakłóceniami, a zaistniałe pomiędzy treścią wersji elektronicznej Prospektu, do której uzyskali Państwo dostęp, a innymi dokumentami związanymi z oferta, do których uzyskali Państwo dostęp.

Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Prospektu pod warunkiem, że są Państwo do jego otrzymania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia Państwa do przekazania Prospektu innym osobom.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Treść niniejszego przekazu elektronicznego nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na terytorium jakiejkolwiek jurysdykcji, w której złożenie przedmiotowej oferty byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Oferta nie jest kierowana do rezydentów państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, w których publiczna oferta papierów wartościowych nie jest prowadzona.

Niniejszy przekaz elektroniczny otrzymują Państwo na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za upewnienie się, że jest on wolny od wirusów i innych niepożądanych plików.

Wszystkie powyższe zastrzeżenia dotyczące Prospektu znajdują zastosowanie odnośnie aneksów do Prospektu.

Prospekt emisyjny LIMA S.A. (w postaci zestawu dokumentów) został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 kwietnia 2008 r. Prospekt został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w sieci internet na stronie http://www.lima-sa.pl oraz http://www.penetrator.com.pl W związku z udostępnieniem Prospektu wyłącznie w postaci elektronicznej, na żądanie osoby zainteresowanej zgłoszone w terminie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta w Strzegomiu, ul. Kościuszki 14 A lub w siedzibie Oferującego w Krakowie, Rynek Główny 6, Emitent zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia takiej osobie Prospektu w formie drukowanej.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższym zastrzeżeniem prawnym

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2013

Strone odwiedzilo: 1648770 osób.

COPYRIGHTS LIMA S.A. | AUTOR: PRZEM.NET